3 czerwca 2024 r.

Raport bieżący EBI nr 9/2024

 

Uzupełnienie raportu EBI nr 8/2024 – Raport roczny za rok 2023

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu okresowego za 2023 rok opublikowanego raportem EBI nr 8/2024 dnia 3 czerwca 2024 r.
Przyczyną niniejszego uzupełnienia jest brak załącznika do sprawozdania finansowego w postaci dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, które są elementami sprawozdania finansowego.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść raportu rocznego za rok 2023 wraz z załącznikami, tj.:
– rocznym sprawozdaniem finansowym,
– dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
– omówieniem przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
– sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta,
– sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Właściwa treść raportu rocznego nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

3 czerwca 2024 r.

Raport okresowy EBI nr 8/2024

 

Raport roczny za rok 2023

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2023.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 maja 2024 r.

Raport okresowy EBI nr 4/2024

 

Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

13 lutego 2024 r.

Raport bieżący EBI nr 2/2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

10 listopada 2023

Raport kwartalny EBI nr 17/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

24 października 2023

Raport okresowy EBI nr 16/2023

Korekta raportu za I i II kwartał 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 3/2023 w dniu 11 maja 2023 r. oraz za II kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 14/2023 w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Korekta raportów za I i II kwartał 2023 r. dotyczy następujących punktów raportów:

  1. Kwartalne skrócone finansowe oraz III. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale – w zakresie wynikającym z korekty danych finansowych.

Przyczyną dokonania korekt są błędy w prezentacji zobowiązań Spółki w pozycjach bilansowych.

Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportów za I i II kwartał 2023 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

10 sierpnia 2023

Raport okresowy EBI nr 14/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

2 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 8/2023

Korekta raportu EBI nr 7/2023

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2023 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy braku wskazania treści, która w załączniku zawierającym Raport roczny Emitenta za 2022 r. uległa korekcie.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).
Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy:
1. Załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”),
2. Załącznika zawierającego raport roczny Emitenta za 2022 r. w zakresie punktu 2 – Wybrane dane finansowe i obejmuje pozycje zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe – Stan na 31.12.2022 („Raport roczny”).
Treść przed korektą:
Zobowiązania długoterminowe 49 999,00 PLN; 10 660,99 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 310,58 PLN; 480 033,81 EUR
Treść po korekcie:
Zobowiązania długoterminowe 399 999,00 PLN; 85 289,45 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 1 901 310,58 PLN; 405 405,36 EUR

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, a w przypadku Raportu rocznego omyłkowe przeniesienie błędnych danych finansowych.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą, Raport roczny po korekcie jak i przed korektą wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 7/2023

Korekta raportu okresowego za 2022 rok

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.

Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.

Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 5/2023

Raport roczny za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że roczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

11 maja 2023

Raport okresowy EBI nr 3/2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

10 lutego 2023

Raport okresowy EBI nr 2/2023

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku