10 sierpnia 2023

Raport okresowy EBI nr 14/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

2 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 8/2023

Korekta raportu EBI nr 7/2023

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2023 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy braku wskazania treści, która w załączniku zawierającym Raport roczny Emitenta za 2022 r. uległa korekcie.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).
Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy:
1. Załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”),
2. Załącznika zawierającego raport roczny Emitenta za 2022 r. w zakresie punktu 2 – Wybrane dane finansowe i obejmuje pozycje zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe – Stan na 31.12.2022 („Raport roczny”).
Treść przed korektą:
Zobowiązania długoterminowe 49 999,00 PLN; 10 660,99 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 310,58 PLN; 480 033,81 EUR
Treść po korekcie:
Zobowiązania długoterminowe 399 999,00 PLN; 85 289,45 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 1 901 310,58 PLN; 405 405,36 EUR

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, a w przypadku Raportu rocznego omyłkowe przeniesienie błędnych danych finansowych.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą, Raport roczny po korekcie jak i przed korektą wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 7/2023

Korekta raportu okresowego za 2022 rok

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.

Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.

Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 5/2023

Raport roczny za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że roczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

11 maja 2023

Raport okresowy EBI nr 3/2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

10 lutego 2023

Raport okresowy EBI nr 2/2023

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku