03 czerwca 2024

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

6 grudnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 27/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Adam Kalisiaka złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

4 grudnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 26/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Roberta Wojciechowskiego złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

30 listopada 2023

Raport bieżący ESPI nr 25/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu 29 listopada 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Huberta Sommerrey oraz Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

29 listopada 2023

Raport bieżący ESPI nr 24/2023

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 listopada 2023 r. do Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Mado Management sp. z o.o., która jest osobą blisko związaną z Panem Dominikiem Hauser oraz Panią Martą Buszewską-Hauser – członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

7 listopada 2023

Raport bieżący ESPI nr 23/2023

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii F

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2023 z dnia 8 września 2023 r. oraz raportu ESPI nr 22/2023 z dnia 30 października 2023 r., informuje, że w dniu 6 listopada 2023 r., podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału. Wartość nominalna akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje”) wynosi 0,50 PLN każda akcja.

W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 81 zapisów na 1.375.838 Akcji, w ramach zapisów dodatkowych 8 zapisów na 30.190 Akcji, a w ramach transzy zarządu 6 zapisów na 6.433.635 Akcji. Łącznie zapisami objęto 7.839.663 Akcje. W ramach oferty, zaoferowanych zostało łącznie 19.980.000 Akcji, co oznacza iż objętych zostało 39,24% oferowanych Akcji.

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 0,55 PLN. W ramach oferty objęte zostały Akcje o łącznej wartości emisyjnej 4.311.814,65 PLN, w tym 2.498.999,25 PLN w ramach kompensat pożyczek _co odpowiada 4.543.635 Akcjom_. Środki zostaną wypłacone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (podmiot pośredniczący w ofercie) na konto Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

30 października 2023

Raport bieżący ESPI nr 22/2023

Informacja o zmianie uchwały zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2023 r., z uwagi na trwające rozmowy z inwestorami, podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F poprzez dokonanie zmiany brzmienia § 2 ust. 3 i 4 uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd wydłużył termin przyjmowania zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu Spółki w ten sposób, że termin ten obejmuje okres od 26 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu Spółki również został wydłużony i nastąpi w dniu 6 listopada 2023 r.

Zapisy na akcje serii F mogą być składane zgodnie z zasadami, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym z dnia 26 września 2023 r.

Pozostałe zapisy uchwały zarządu Spółki z dnia 7 września 2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

11 października 2023

Raport bieżący ESPI nr 21/2023

Zawarcie istotnych umów

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („OLYMP”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego, informuje o zawarciu w dniu 5 października 2023 r. umowy współpracy z Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. z siedzibą w Komorowie („HKM”). Przedmiotowa Umowa ma charakter umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy stron polegającej na:

  1. zakupie produktów objętych ofertą handlową HKM („Produkty”) przez OLYMP w celu zainstalowania ich w produktach produkowanych oraz sprzedawanych przez OLYMP w ramach prowadzonej przez siebie działalności;
  2. sprzedaży Produktów osobom trzecim w ramach świadczenia usług dystrybucji przez OLYMP na rzecz HKM;
  3. umożliwienie Emitentowi modyfikacji graficznej interface’u użytkownika Produktów poprzez jego personalizację dla OLYMP lub osób trzecich;
  4. zawieraniu przez OLYMP umów subskrypcji (sublicencji) niezbędnych do korzystania z Produktu, we własnym imieniu, na podstawie głównej subskrypcji (licencji) udzielonej przez HKM, w zamian za zapłatę wynagrodzenia przez OLYMP na rzecz HKM od każdej sprzedanej subskrypcji (sublicencji).

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Jednocześnie Emitent informuje, że również w dniu 5 października 2023 r. zawarł z HKM umowę subskrypcji (licencji) o której mowa w punkcie 4 powyżej przedmiotowego raportu. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Emitentowi przez HKM za wynagrodzeniem oprogramowania (system SOLO) koniecznego do korzystania z Produktów oferowanych przez HKM. Udostępnienie oprogramowania odbędzie się na zasadzie licencji niewyłącznej, która obejmuje uprawnienie do korzystania z praw autorskich do oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktów.

Niniejsza umowa została zawarta na czas trwania umowy ramowej.

Powyższe informacje zostały uznane za istotne przez Zarząd Emitenta z uwagi na możliwość pozytywnego wpływu zawartych umów na perspektywy rozwoju Emitenta, w tym na wysokość osiąganych przez niego przychodów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 września 2023

Raport bieżący ESPI nr 20/2023

Ustalenie parametrów emisji akcji serii F

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2023 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F („Uchwała”).

Na mocy Uchwały ustalono, iż:

– cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,55 zł;

– przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii F Spółki nastąpi w terminie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.;

– przydział akcji serii F Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 25 października 2023 r.;

– przyjmowanie zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w terminie od dnia 26 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r.;

– przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 31 października 2023 r.;

– przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzegł sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii F wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

6 września 2023

Raport bieżący ESPI nr 19/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2023 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:

– Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa: 1.600.000 głosów, co stanowiło w zaokrągleniu 44,71 % głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i stanowi w zaokrągleniu 21,45 % w głosach ogółem w Spółce;

– Adam Kalisiak: 673.969 głosów, co stanowiło w zaokrągleniu 18,83 % głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i stanowi w zaokrągleniu 9,03 % w głosach ogółem w Spółce;

– Paweł Karpiński: 1.000.000 głosów, co stanowiło w zaokrągleniu 27,94 % głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i stanowi w zaokrągleniu 13,40 % w głosach ogółem w Spółce;

– Radosław Radojewski: 300.000 głosów, co stanowiło w zaokrągleniu 8,38 % głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i stanowi w zaokrągleniu 4,02 % w głosach ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 18/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 17/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Pawła Karpińskiego, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 16/2023

Zawarcie listu intencyjnego

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 15/2023

 

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 14/2023

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 13/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Huberta Sommerrey oraz Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

21 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 12/2023

Zawarcie istotnej umowy

6 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 11/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 10/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Pana Adama Kalisiaka, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

2 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

18 maja 2023

Raport bieżący ESPI nr 8/2023

Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities.

24 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 7/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

24 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Zawarcie istotnej umowy.

9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

1 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

27 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Zawarcie istotnej umowy

22 lipca 2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI