5 września 2023

Raport bieżący EBI nr 15/2023

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 września 2023 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwagi na podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od procedowania punktu 3 porządku obrad w zakresie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 13/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

2 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 12/2023

 

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 1 sierpnia 2023 r. informację o zarejestrowaniu, w dniu 1 sierpnia 2023 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta w związku z podjętymi w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami tj. uchwałami nr 17, 18, 19, 20, 21 oraz 22, o których podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 11/2023 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2023 r.

Aktualna wersja jednolita tekstu Statutu Emitenta oraz wykaz zarejestrowanych zmian statutu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

30 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 11/2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

26 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 10/2023

Temat: Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora ASO

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 629/2023 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Nałożenie kary pieniężnej związane jest z niedochowaniem przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

2 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 6/2023

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

26 maja 2023

Raport bieżący EBI nr 4/2023

Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2022 na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2022 r. był dzień 29 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

31 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

30 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Załącznik do raportu