03 czerwca 2024

Raport bieżący EBI nr 10/2024

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r.

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

31 maja 2024

Raport bieżący EBI nr 7/2024

 

Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok wraz z informacją o naruszeniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w przedmiocie zmiany terminu publikacji raportu za 2023 r. na dzień 31 maja 2024 r., informuje o wyznaczeniu nowego terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. na dzień 03.06.2024
W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając zgodnie z pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na NewConnect” informuje, że Spółka incydentalnie naruszy obowiązek informacyjny w
zakresie publikacji raportu rocznego za 2023 r. Powodem naruszenia będzie, zgodnie § 6 ust. 11
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, nieprzekazanie raportu rocznego w terminie nie późniejszym niż
niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, którego dotyczy, tj. do dnia 31 maja 2024 r.
Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego w przedmiocie opublikowania niniejszego raportu w sprawie zmiany terminu publikacji raportu za 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed datą publikacji określoną w harmonogramie publikacji raportów okresowych, tj. na dwa dni przed dniem 31 maja 2024 r.
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

27 maja 2024

Raport bieżący EBI nr 6/2024

 

Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2023

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2023 na dzień 31 maja 2024 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2024 w dniu 29 stycznia 2024 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2023 r. był dzień 29 maja 2024 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

17 maja 2024

Raport bieżący EBI nr 5/2024

 

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do Spółki umowa zawarta z firmą audytorską 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3363, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024. Wybór firmy audytorskiej nastąpił na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

15 kwietnia 2024

Raport bieżący EBI nr 3/2024

 

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

29 stycznia 2024

Raport bieżący EBI nr 1/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 13 lutego 2024 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 9 maja 2024 r.
 • raport roczny za 2023 r. – 29 maja 2024 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

21 grudnia 2023

Raport bieżący EBI nr 22/2023

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C i F do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. zawarł umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i F.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

21 grudnia 2023

Raport bieżący EBI nr 21/2023

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C i F do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. zawarł umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i F.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

23 listopada 2023

Raport bieżący EBI nr 20/2023

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 23 listopada 2023 r. informację o rejestracji w dniu 23 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki.

Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 4 września 2023 r.

Zmianie uległ § 7 ust. 1 statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„ §7.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.330.000 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

3) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

4) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

5) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Nowe brzmienie:

„§7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.249.831,50 zł (siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na:

1) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

2) 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

3) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

4) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

5) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

6) 7.839.663 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00000001 do F07839663, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Aktualna wersja jednolita treści statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

23 listopada 2023

Raport bieżący EBI nr 19/2023

Korekta raportu EBI nr 18/2023

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 18/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie w punkcie 8a) korygowanego raportu braku podmiotów powiązanych z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Było:

„8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.”

Powinno być:

„8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: wśród osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta znajdowały się 3 podmioty powiązane z Emitentem, w tym jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna i jedna spółka osobowa.”

Właściwa treść raportu po korekcie, w pełnym brzmieniu zostaje wskazana poniżej:

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia to 29 września 2023 r., data zakończenia to 3 listopada 2023 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 listopada 2023 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: od 2 do 19.980.000 akcji serii F.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: zostało przydzielonych 7.839.663 akcji serii F.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję serii F.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F zostały w całości objęte za wkłady pieniężne, przy czym 4.543.635 akcji serii F objętych zostało w drodze potrącenia wierzytelności, w tym:

A). 3.272.727 akcji serii F zostało objętych przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. („S&P”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej S&P wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 28 lipca 2023 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2023) w wysokości 1.800.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Wartość opisanej wierzytelności wynosi 1.800.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez S&P 3.272.727 akcji serii F za kwotę 1.799.999,85 zł.

B). 889.090 akcji serii F zostało objętych przez osobę fizyczną Huberta Sommerrey („HS”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej HS wobec Spółki z tytułu: umowy pożyczki z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokości 50.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz pożyczki z dnia 13 maja 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 2 czerwca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 6 lutego 2023 r. w wysokości 59.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2023 r. w wysokości 80.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności HS wynosi 489.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez HS 889.090 akcji serii F za kwotę 488.999,50 zł.

C). 381.818 akcji serii F zostało objętych przez Mado Management sp. z o.o. („MADO”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej MADO wobec Spółki z tytułu : umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2023 r. w wysokości 60.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności MADO wynosi 210.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez MADO 381.818 akcji serii F za kwotę 209.999,90 zł.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

– w ramach zapisów podstawowych 62 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 61 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna;

– w ramach zapisów dodatkowych 4 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna;

– w ramach transzy zarządu 6 osób złożyło zapisy na akcje serii F w tym 4 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne (z czego jedna to spółka osobowa).

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

– w ramach zapisów podstawowych 62 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 61 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

– w ramach zapisów dodatkowych 4 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 3 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

– w ramach transzy zarządu 6 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 4 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym (z czego jedna to spółka osobowa).

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: wśród osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta znajdowały się 3 podmioty powiązane z Emitentem, w tym jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna i jedna spółka osobowa.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

 1. a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 227.472,59 zł netto.
 2. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
 3. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 186.690,00 zł netto.
 4. d) promocji oferty: 62.125,00 zł netto.

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

W załączeniu Emitent przekazuje sprawozdanie Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

17 listopada 2023

Raport bieżący EBI nr 18/2023

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia to 29 września 2023 r., data zakończenia to 3 listopada 2023 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 listopada 2023 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: od 2 do 19.980.000 akcji serii F.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: zostało przydzielonych 7.839.663 akcji serii F.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję serii F.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F zostały w całości objęte za wkłady pieniężne, przy czym 4.543.635 akcji serii F objętych zostało w drodze potrącenia wierzytelności, w tym:

A). 3.272.727 akcji serii F zostało objętych przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. („S&P”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej S&P wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 28 lipca 2023 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2023) w wysokości 1.800.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Wartość opisanej wierzytelności wynosi 1.800.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez S&P 3.272.727 akcji serii F za kwotę 1.799.999,85 zł.

B). 889.090 akcji serii F zostało objętych przez osobę fizyczną Huberta Sommerrey („HS”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej HS wobec Spółki z tytułu: umowy pożyczki z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokości 50.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz pożyczki z dnia 13 maja 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 2 czerwca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 6 lutego 2023 r. w wysokości 59.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2023 r. w wysokości 80.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności HS wynosi 489.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez HS 889.090 akcji serii F za kwotę 488.999,50 zł.

C). 381.818 akcji serii F zostało objętych przez Mado Management sp. z o.o. („MADO”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej MADO wobec Spółki z tytułu : umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2023 r. w wysokości 60.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności MADO wynosi 210.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez MADO 381.818 akcji serii F za kwotę 209.999,90 zł.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

– w ramach zapisów podstawowych 62 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 61 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna;

– w ramach zapisów dodatkowych 4 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna;

– w ramach transzy zarządu 6 osób złożyło zapisy na akcje serii F w tym 4 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne (z czego jedna to spółka osobowa).

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

– w ramach zapisów podstawowych 62 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 61 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

– w ramach zapisów dodatkowych 4 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 3 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

– w ramach transzy zarządu 6 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 4 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym (z czego jedna to spółka osobowa).

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

 1. a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 227.472,59 zł netto.
 2. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
 3. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 186.690,00 zł netto.
 4. d) promocji oferty: 62.125,00 zł netto.

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

W załączeniu Emitent przekazuje sprawozdanie Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

5 września 2023

Raport bieżący EBI nr 15/2023

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 września 2023 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwagi na podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od procedowania punktu 3 porządku obrad w zakresie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 13/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

2 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 12/2023

 

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 1 sierpnia 2023 r. informację o zarejestrowaniu, w dniu 1 sierpnia 2023 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta w związku z podjętymi w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami tj. uchwałami nr 17, 18, 19, 20, 21 oraz 22, o których podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 11/2023 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2023 r.

Aktualna wersja jednolita tekstu Statutu Emitenta oraz wykaz zarejestrowanych zmian statutu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

30 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 11/2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

26 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 10/2023

Temat: Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora ASO

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 629/2023 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Nałożenie kary pieniężnej związane jest z niedochowaniem przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

2 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

1 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 6/2023

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

26 maja 2023

Raport bieżący EBI nr 4/2023

Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2022 na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2022 r. był dzień 29 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

31 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

30 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Załącznik do raportu