Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%)
Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 800 000 12,01 % 1 600 000 21,45 %
Adam Kalisiak 673 969 10,12 % 673 969 9,03 %
Paweł Karpiński 1 000 000 15,02% 1 100 000 13,40 %
Pozostali 4 186 031 62,85 % 4 186 031 56,12 %
RAZEM 6 660 000 100 % 7 460 000 100 %