Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się w domenie: https://olymp1972.com/ oraz https://sklep-fitness.pl/ (zwanych łącznie Serwisami, a każda z osobna Serwisem) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach Serwisów przez spółkę Olymp S.A. 

 

Informacja ogólna o Administratorze danych osobowych 

Serwisy prowadzone są przez spółkę Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 62/10, 60-354 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807929, NIP 7792428644, REGON 360880350  (zwaną dalej Administratorem). 

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem: 

 • poczty tradycyjnej na adres: Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań;
 • poczty e-mail: biuro@olymp1972.com;
 • numeru telefonu: +48 61 306 74 47

Postanowienia wstępne

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Przetwarzanie danych przez Administratora 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisów odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Administrator: 
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych.
  • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany. 
  • dba o to, aby dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu
   i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. 
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisów może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności w danym Serwisie Użytkownik korzysta. 
 4. W ramach Serwisu znajdującego się w domenie https://www.olymp1972.com przetwarzanie przez Administratora danych osobowych możliwe jest w związku z:
  • komunikacją drogą e-mailową, tradycyjną, w drodze kontaktu telefonicznego; 
  • komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • prowadzeniem profilu na portalu Facebook; 
  • przesyłaniem Użytkownikowi informacji o Administratorze i jego usługach;
 5. W ramach Serwisu znajdującego się w domenie https://www.sklep-fitness.pl przetwarzanie przez Administratora danych osobowych możliwe jest w związku z:
  • składaniem zamówień przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego oraz ich obsługą przez Administratora (realizacja umowy sprzedaży); 
  • rejestracją i utrzymaniem konta w sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego; 
  • komunikacją drogą e-mailową, tradycyjną, w drodze kontaktu telefonicznego; 
  • komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • prowadzeniem profilu na portalu Facebook; 
  • świadczeniem usługi Newsletter;
  • opublikowaniem opinii posprzedażowej;
  • przesyłaniem Użytkownikowi informacji o Administratorze i jego usługach;
 6. Administrator w Serwisach może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 7. Administrator w Serwisach może przetwarzać dane osób trzecich, udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach sklepu internetowego w Serwisie https://www.sklep-fitness.pl. Użytkownik przekazując takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.  
 8. Użytkownicy odwiedzający Serwisy mogą przeglądać strony internetowe bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. 
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisach. Administrator stosuje certyfikaty SSL. 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisach

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością: 
Cel: Podstawa prawna:
ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONANIEM INNYCH UMÓW 
realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży (obsługa  zamówień) na zasadach określonych Regulaminem sklepu internetowego art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży)
realizacja czynności związanych z obsługą rejestracji/ założenia konta/ logowania w sklepie internetowym, w tym za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających tj. Facebook Connect, Google  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi konta) 
KOMUNIKACJA DROGĄ E-MAIL, TRADYCYJNĄ, W DRODZE KONTAKTU TELEFONICZNEGO
w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, nawiązania relacji handlowych, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – w przypadku komunikacji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub zawartą z Użytkownikiem umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora) 
FORMULARZE KONTAKTOWE 
w celu nawiązania relacji handlowych, identyfikacji Użytkownika, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora);  art. 6 ust. 1 lit. a – w przypadku podania przez Użytkownika danych innych niż wymagane w formularzu (dane fakultatywne)  (zgoda)
NEWSLETTER
subskrypcja biuletynu informacyjnego (usługa dostarczania Newslettera) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy dostarczenia usługi Newsletter)
OBOWIĄZKI PRAWNE ADMINISTRATORA
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji) art. 6 ust. 1 lit. c RODO
MARKETING I SOCIAL MEDIA 
marketing produktów lub usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora) 
prowadzenie profilu na portalu Facebook i umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilu, informowanie Użytkowników o prowadzonej przez Administratora działalności, w celu komunikacji, promowania wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych dotyczących analiz popularności fanpage’a art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
zbadanie opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie internetowym art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
INNE
dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń lub obrony przed nimi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
prowadzenie analiz aktywności Użytkowników,
a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (cel analityczny i statystyczny)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)

Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych. 
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na wnioski dotyczące ich praw. 
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych – zgodnie z przepisami prawa – jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator  zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności. 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów.
 2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
  • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
  • Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – za okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania i przesłania go na adres poczty elektronicznej biuro@olymp1972.com lub poczty tradycyjnej na adres: ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania. 

Odbiorcy danych

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem  sklepu internetowego. 
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym dostawcom usług takim jak: operatorom płatności, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, dostawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcom dostarczającym systemy do marketingu i analizy ruchu, firmom kurierskim.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom i podmiotom innym, niż wskazane w ust. 1- 3 powyżej – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą. 
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach sklepu internetowego za pośrednictwem Serwisu https://sklep-fitness.pl. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych (Retencja danych)

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.  
 2. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień, wykonania umowy sprzedaży, prowadzenia konta zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla odpowiednio realizacji zamówień, wykonania umowy sprzedaży, prowadzenia konta, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa. 
 4. Dane osobowe, przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. 
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. 
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkownika.

Pliki cookie i podobne technologie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie przeznaczone są dla potrzeb funkcjonalności Serwisów np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów stron internetowych Serwisów przy kolejnych wizytach.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 6. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com  
 10. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
  że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 


Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronach internetowych Serwisów.