18. stycznia 2023 r.

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu  informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 40/2023 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E spółki OLYMP S.A. Pierwszy dzień notowania został określony na 24 stycznia 2023 roku.  Pełna treść uchwały znajduje się poniżej w załączeniu.

28. grudnia 2022 r.

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu  informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1207/2022 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E spółki OLYMP S.A.  Treść uchwały znajduje się poniżej w załączeniu.

3. grudnia 2021 r.  

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 200.000,00 zł, to jest do kwoty 3.330.000,00 zł, oraz zmianę § 7 ustęp 1 statutu Spółki. Zmiana § 7 ustęp 1 statutu Spółki nastąpiła w zakresie wysokości kapitału zakładowego, to jest poprzez wskazanie wartości 3.330.000,00 zł w miejsce 3.130.000,00 zł, oraz poprzez dodanie informacji o nowych 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 października 2021 r. Zgodnie z  przedmiotową uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 200.000,00 zł poprzez emisję 400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja („Akcje Serii E”). Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustalił cenę emisyjną nowych akcji na kwotę 1,00 zł za jedną akcję. Akcje Serii E zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej jednemu wybranemu inwestorowi i zostały objęte przez tego inwestora w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w kwocie 400.000,00 zł. Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Wkład pieniężny został w całości wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.

14. września 2020 r. 

OLYMP S.A. (dalej jako: Spółka) informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji, wprowadzonej Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych przez nich dokumentów akcji (w tym również odcinków zbiorowych). Dokumenty można składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań, w dni robocze w godz. 8:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.