8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 18/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 17/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Pawła Karpińskiego, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 16/2023

Zawarcie listu intencyjnego

 

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 15/2023

 

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

 

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 14/2023

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.

 

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 13/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Huberta Sommerrey oraz Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

21 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 12/2023

Zawarcie istotnej umowy

6 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 11/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 10/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Pana Adama Kalisiaka, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Zawiadomienie nr 1

Zawiadomienie nr 2

2 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu

Wzór pełnomocnictwa

18 maja 2023

Raport bieżący ESPI nr 8/2023

Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities.

24 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 7/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

24 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Zawarcie istotnej umowy.

9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

Załącznik do raportu

1 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

27 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Zawarcie istotnej umowy

22 lipca 2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

8 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 13/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

2 sierpnia 2023

Raport bieżący EBI nr 12/2023

 

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 1 sierpnia 2023 r. informację o zarejestrowaniu, w dniu 1 sierpnia 2023 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Emitenta w związku z podjętymi w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami tj. uchwałami nr 17, 18, 19, 20, 21 oraz 22, o których podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 11/2023 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2023 r.

Aktualna wersja jednolita tekstu Statutu Emitenta oraz wykaz zarejestrowanych zmian statutu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

30 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 11/2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2023 r.

26 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 10/2023

Temat: Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora ASO

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 629/2023 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Nałożenie kary pieniężnej związane jest z niedochowaniem przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

2 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu

Wzór pełnomocnictwa

2 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 8/2023

Korekta raportu EBI nr 7/2023

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2023 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy braku wskazania treści, która w załączniku zawierającym Raport roczny Emitenta za 2022 r. uległa korekcie.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).
Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy:
1. Załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”),
2. Załącznika zawierającego raport roczny Emitenta za 2022 r. w zakresie punktu 2 – Wybrane dane finansowe i obejmuje pozycje zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe – Stan na 31.12.2022 („Raport roczny”).
Treść przed korektą:
Zobowiązania długoterminowe 49 999,00 PLN; 10 660,99 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 310,58 PLN; 480 033,81 EUR
Treść po korekcie:
Zobowiązania długoterminowe 399 999,00 PLN; 85 289,45 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 1 901 310,58 PLN; 405 405,36 EUR

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, a w przypadku Raportu rocznego omyłkowe przeniesienie błędnych danych finansowych.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą, Raport roczny po korekcie jak i przed korektą wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe OLYMP S.A. za 2022  po korekcie

Sprawozdanie finansowe OLYMP S.A. za 2022  przed korektą

Raport roczny OLYMP S.A. po korekcie

Raport roczny OLYMP S.A. przed korektą

Sprawozdanie Zarządu z działalności OLYMP S.A. za 2022

Sprawozdanie z badania 2022

1 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 7/2023

Korekta raportu okresowego za 2022 rok

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.

Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.

Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe OLYMP S.A. za 2022  po korekcie

Sprawozdanie finansowe OLYMP S.A. za 2022  przed korektą

Raport roczny OLYMP S.A. po korekcie

Raport roczny OLYMP S.A. przed korektą

Sprawozdanie Zarządu z działalności OLYMP S.A. za 2022

Sprawozdanie z badania 2022

1 czerwca 2023

Raport bieżący EBI nr 6/2023

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

1 czerwca 2023

Raport roczny EBI nr 5/2023

Raport roczny za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że roczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe OLYMP S.A. za 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności OLYMP S.A. za 2022

Sprawozdanie z badania 2022

26 maja 2023

Raport bieżący EBI nr 4/2023

Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2022

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2022 na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2022 r. był dzień 29 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

11 maja 2023

Raport okresowy EBI nr 3/2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Załącznik do raportu

10 lutego 2023

Raport okresowy EBI nr 2/2023

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Załącznik do raportu

31 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

30 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Załącznik do raportu