07. sierpnia 2020 r. 

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000807929), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji:

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępna będzie dla akcjonariuszy w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 i wydawana będzie na żądanie akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępne jest TUTAJ.