06. września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje poniżej w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

08. sierpnia 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. Poniżej w załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Projekty uchwał.
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
 • Proponowane zmiany statutu.
 • Wzór pełnomocnictwa.

07. lipca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje poniżej w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

02. czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. Poniżej w  załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Projekty uchwał.
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
 • Proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu
 • Wzór pełnomocnictwa.

06. października 2022 r.

OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje poniżej w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2022 r. wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą wyników głosowań.

04. września 2022 r.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 30 września 2022 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w sali konferencyjnej (na parterze) kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Projekty uchwał.
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
 • Proponowane zmiany statutu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia: Informacja o ogólnej liczbie akcji OLYMP S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OLYMP S.A. zwołanego na dzień 30 września 2022 r. (art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.):  

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji OLYMP S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OLYMP S.A. zwołanego na dzień 30 września 2022 r. (art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.)

Zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że na dzień 04 września 2022 r., tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OLYMP S.A. zwołanego na dzień 30 września 2022 r.

 

 1. ogólna liczba akcji w OLYMP S.A. wynosi 6 660 000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy), w tym:
  • 800 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  • 5 860 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D, E.

 

 1. Liczba głosów z akcji OLYMP S.A. w dniu ogłoszenia wynosi 7 460 000 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy), w tym:
  • 1 600 000 głosów z akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
  • 5 860 000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D,E.

09. września 2021 r. 

(Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 402 § 3 k.s.h.,  tj. za pomocą listów poleconych/poczty elektronicznej).

Zarząd spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807929 („Spółka”), informuje, że w oparciu o przepis art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zostało zwołane na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). Zarząd, działając na podstawie art. 402 § 2 k.s.h., ustalił następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji wszystkich serii w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji wszystkich serii w depozycie papierów wartościowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 k.s.h.). Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, tj. Poznań (60-354) ul. Marcelińska 62/10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godz. 9:00-17:00 (art. 407 § 1 k.s.h.).

Sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej jest udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki, tj. Poznań (60-354) ul. Marcelińska 62/10 w godzinach 9:00 – 17:00.

07. sierpnia 2020 r. 

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000807929), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji:

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępna będzie dla akcjonariuszy w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Poznaniu (60-354), przy ul. Marcelińskiej 62/7 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 i wydawana będzie na żądanie akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępne jest TUTAJ.