14. września 2020 r. 

OLYMP S.A. (dalej jako: Spółka) informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji, wprowadzonej Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych przez nich dokumentów akcji (w tym również odcinków zbiorowych). Dokumenty można składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań, w dni robocze w godz. 8:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.